KLASIFIKÁCIA CHÝB:
Kritická chyba (K): je taká chyba, ktorá neumožní použitie obalového materiálu na účely tomu dané alebo pre nedostatočnú ochranu spôsobuje porušenie, príp. znehodnotenie tovaru.
Hlavná chyba (H): je taká chyba, ktorá silne znižuje použiteľnosť obalového materiálu.
Vedľajšia chyba (V): je taká chyba, ktorá len malou mierou vplýva na použiteľnosť obalového materiálu.
1 / VLNITÁ LEPENKA (VL)
1.1 Rozmery
Spôsob merania:
Meria sa oceľovou meracou páskou od stredu drážky.
Klasifikácia chyby: K
Povolená tolerancia:
– šírka (š): ±1 mm
– dĺžka (d): do 2 000 mm: ± 2 mm
nad 2 000 mm: ± 3 mm
– vzdialenosť drážok (vd): ± 2 mm
– vzdialenosť drážky od okraja lepenky (Id): ± 1 mm

1.2 Krycie vrstvy – hlavné druhy
Šrenc, testliner(hnedý, biely, mramor, natieraný biely), kraftliner (hnedý, biely, mramor, natieraný biely).
Spôsob merania:
Vizuálne posúdiť farebnosť hlavných druhov krycích papierov či zodpovedajú konkrétnym kvalitám zakotvené v zmluve, resp. výrobným predpisom, či schváleným etalonom
Klasifikácia chyby K.

1.3 Pevnosť
Spôsob merania:
Meria sa prístrojom, a to:
a / pevnosť v prietlaku podľa normy Msz 5361, ISO 2759
b/ pevnosť v tlaku na hranu podľa normy Msz 5379/6, ISO 3037
Klasifikácia chyby: K
1.4 Obsah vlhkosti
Spôsob merania:
Meria sa vzorka v sušiacej skrini podľa normy Msz ISO 287
Hodnoty: 6-12%
Klasifikácia chyby: H
1.5 Lepenie
Spôsob merania:
Na skúšobnej vzorke 250 x 250 mm treba oddeliť krycie vrstvy od zvlnenej vrstvy. Lepenka vyhovuje, ak 90% papierového vlákna sa vytrhne.
Klasifikácia chyby: H
1.6 Krivosť
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame maximálne skrivenie lepenky(b),čo nemôže byť viac ako 3%.(napr. pri lepenke dlhej 100 cm môže byť krivosť max. 3 cm)
Klasifikácia chyby: H
1.7 Drážkovanie
Spôsob merania:
Meria sa mechanickým ohnutím lepenky v linke ohybu (drážka). Krycia vrstva sa nesmie pretrhnúť viac ako 10% z celkovej dĺžky linky ohybu.
Klasifikácia chyby: Krycia vrstva – H
Spodná vrstva – V
1.8 Okrajový rez
Spôsob merania:
Vizuálne skúmame, či okrajový rez lepenky je čistý.
Klasifikácia chyby: V
1.9 Kolmosť
Spôsob merania:
Meriame pravouhlým trojuholníkom k okraju lepenky.
Povolená odchýlka: max. 1% (napr. pri dľžke 100 cm 1 cm)
Klasifikácia chyby: V
1.10 Stav krycej vrstvy
Spôsob merania:
Vizuálne skúmame, či povrch lepenky nie je zošúpaný, skrčený, znečistený, či nie sú na povrchu prípadne iné porušenia. Prípadné nečistoty v hmote papiera krycej vrstvy sa neklasifikujú ako chyba.
Klasifikácia chyby: H
1.11 Otrhávacia páska
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame pozíciu pásky oproti výrobnému príkazu.
Povolená odchýlka: ± 2 mm
Silu lepenia pásky skúmame mechanicky odtrhnutím
Klasifikácia chyby: K
1.12 Množstvo
Rozdiel medzi dodaným a objednaným množstvom môže byť ± 10%. Okrem toho odberateľ môže požiadať o dodržanie presného množstva, za čo dodávateľ fakturuje prirážku, avšak maximálna presnosť môže byť ± 1%.
2/ OBALY TYPU FEFCO: 0200, 0201,0202,0203,0205,0320
2.1 Rozmery (d,š,v) – vnútorné

Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame zloženú škatuľu.
Dľžka (d): Meriame dlhšiu stranu oproti strane so spojovacou záložkou.
Šírka (š): Meriame kratšiu stranu oproti strane so spojovacou záložkou.
Výška (v): Meriame v strede šírky škatule na strane spojovacej záložky, od spodku zahnutej kratšej chlopne.
Povolená tolerancia:
do 300 mm ± 3 mm
300 – 700 mm ± 4 mm ·
nad 700 mm± 5 mm
Klasifikácia chyby: K
2.2 Medzera medzi chlopňami
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame zloženú škatuľu.
Povolená tolerancia u jednotlivých typov vĺn:
E: X = 0-5 mm
B: X = 0-5 mm
C: X = 0-6 mm
EB:X= 0-6 mm
BB:X = 0-7 mm
EC:X = 0-5 mm
BC:X = 0-8 mm
BCC:X = O-12 mm
Klasifikácia chyby: V
2.3 Presnosť polohy medzier medzi chlopňami
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame krivosť medzery po zahnutí chlopní. Povolená tolerancia:
3 VL- 3 mm
5 VL- 5 mm
7 VL- 7 mm
Klasifikácia chyby: V
2. 4 Veľkosť medzery pri spojovacej záložke
Spôsob merania:
Meria sa oceľovou meracou páskou.
Povolená odchýlka: (s) ± 3 mm, (s)= 6 mm
Klasifikácia chyby: H
2.5 Rozdiel veľkosti medzier pri spojovacej záložke
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame šírku spodnej (D2) a vrchnej (D1) medzery.
Povolená tolerancia: po každých 300 mm ± 3mm (pr. 600 mm ± 6mm)
Klasifikácia chyby: H
2.6 Výsek medzery, kvalita rezu
Spôsob merania:
Vizuálne skúmame kvalitu okrajov rezu, či obsahuje nečistoty.
Klasifikácia chyby: V
2.7 Hĺbka výseku medzery
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou, a to:
od drážky k okraju lepenky môže byť max. 1 mm.
od drážky smerom dovnútra v závislosti od lepenky:
3VL – max. 2 mm
5VL – max. 5 mm
7VL – max. 10 mm
Klasifikácia chyby: H
2.8 Súbežnosť okrajov chlopní
Spôsob merania:
Meriame oceľovou meracou páskou v závislosti od dÍžky lepenky v smere vlny (L).
Povolená tolerancia:
(L) = do 300 mm, x = max. 3 mm
300-1000 mm, x = max. 4 mm
nad 1000 mm, x = max. 5 mm
Klasifikácia chyby: V
2.9.Drážkovanie
Spôsob merania:
U linky ohybu kolmej na výšku škatule nemôže byť praskanie vrstvy viac ako 10% z celkovej dľžky.
Klasifikácia chyby: vonkajšia strana škatule – H
vnútorná strana škatule – V
2.10 Správnosť potlače
Spôsob merania:
Vizuálne preverujeme, či potlač svojím obsahom a farbou súhlasí s objednanou škatuľou podľa dokumentácie, resp. etalonu. Na požiadanie odberateľa môžeme farebný odtieň určiť spektrometrom.
Klasifikácia chyby: H
2.11 Pozícia potlače
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou meriame rozloženie potlače oproti dokumentácii, resp. etalonu.
Povolená tolerancia: ± 3 mm.
V prípade viacfarebnej potlače je povolená odchýlka v sútlači jednotlivých farieb ± 2 mm, resp. na zvláštne požiadanie podľa dohody.
Klasifikácia chyby: H
2.12 Lepenie
Spôsob merania:
Vizuálne a odtrhnutím skúmame, či spojovacia záložka drží v mieste lepenia.
Povolená tolerancia: max 10% z celkového lepiaceho povrchu môže byť nezlepených, lepenie nesmie pretiecť. Sila zlepenia musí byť na takej úrovni, aby sa na 90% vytrhli papierové vlákna.
Klasifikácia chyby: H
2.13 Šitie
Spôsob merania:
Oceľovou meracou páskou vizuálne meriame vzdialenosť stehov a kvalitu šitia.
Vzdialenosť stehov od okraja (hrany): 5-12 mm.
Začiatok šitia od spodku a vrchu škatule: 10-50 mm.
Vzdialenosť medzi stehmi: 25-50 mm.
U stehov musia byť obidve ramená zahnuté dovnútra, stehy musia hladko doľahnúť na stenu škatule. Nemôže byť steh len s jedným ramenom.
Klasifikácia chyby: H