AVAILABLE ONLY IN SLOVAK VERSION

Článok I.
Zmluvné strany.

Predávajúci: HALDY – PLUS, spol. s r.o.
Mierová 105, 066 01 Humenné
zastúpená: Pavlom Antoňákom, konateľom spoločnosti
a
Ing. Jaroslavom Kačurom, konateľom spoločnosti
IČO: 36 475 467
DIČ: 2020025370
IČ DPH: SK 2020025370
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
č. účtu: 2626550871/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Odd.: Sro, vložka číslo: 13063/P

Kupujúci: ……………..
zastúpená:         ……………..
IČO:                 ……………..
DIČ:                 ……………..
IČ DPH:            ……………..
Bankové spojenie: …….., a.s.
č. účtu: ……/……
Zapísaná v obchodnom registri ………..,
p.č. ………..

Článok II.
Predmet zmluvy.

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu na základe písomných objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim tovar – kartónové obaly v druhoch uvedených v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou .

Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a za podmienok podľa článku III tejto zmluvy.

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky.

l. Kúpna cena za predmet zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Pokiaľ nebude kúpnou zmluvou dohodnuté inak, kúpna cena dohodnutá v špecifikácii je cenou bez nákladov balenia, pričom páskovanie je v cene 1€ /pal+DPH, fóliovanie 1€ /pal+DPH.

3. Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru v lehote splatnosti 30 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

4. Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávanie tovaru kupujúcemu po dobu, po ktorú bude voči kupujúcemu evidovať neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti za predchádzajúce dodávky tovaru kupujúcemu.

5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6. Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom predávajúceho odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia kupujúcemu, že predávajúci toto svoje právo využíva.

7. V prípade, že od uzatvorenia kúpnej zmluvy do doby plnenia jednotlivých dielčích dodávok dôjde k úprave cien vlnitých lepeniek používaných pri výrobe tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, v rozmedzí ± 5%, ako aj v prípadne zvýšenia cien energií, miezd, dovážaných a iných komponentov ovplyvňujúcich cenu tovaru, zmluvné strany sa zaväzujú jednať o primeranej úprave cien tovaru dohodnutých v tejto zmluve.

Článok IV.
Druh a množstvo tovaru.

1. Predávajúci dodá tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy kupujúcemu v druhoch a množstve dohodnutom v jednotlivých písomných objednávkach vystavených kupujúcim a potvrdených predávajúcim, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Odchýlky dojednaného množstva sú možné max. ± 10% v jednotlivej dielčej dodávke tovaru. Dodržanie dohodnutej oddchýlky sa nepovažuje za množstevnú vadu.

Článok V.
Doba plnenia.

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v termíne dohodnutom v jednotlivých objednávkach vysta-vených kupujúcim a potvrdených predávajúcim.

2. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia dohodnutú v jednotlivých objednávkach vysta-vených kupujúcim a potvrdených predávajúcim, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania s dodávkou tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené vyššou mocou alebo udalosťou, ktorá predávajúcemu podstatne sťaží či znemožní plniť podmienky uzatvorenej zmluvy – požiar, výluka, štrajk a podobne. O týchto udalostiach je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho a navrhnúť náhradný termín plnenia dodávky.

4. V prípade, že kupujúci odmietne alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť dodávku tovaru dodaného v súlade s touto zmluvou, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny neprevzatého tovaru za každy deň omeškania s prevzatím tovaru.

5. Po uplynutí lehoty 30 dní od dohodnutého termínu plnenia má právo predávajúci objednaný a neodobratý tovar fakturovať.

6. Na neodobratý objednaný tovar po dohodnutom termíne má právo predávajúci fakturovať kupujúcemu skladné vo výške 0,34€ +DPH/paleta/deň.

7. Zmluvné pokuty dohodnuté v bode 2. a 3. tohto článku sa nezapočítavajú na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou.

Článok VI.
Miesto plnenia.

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho / predávajúceho na adrese :
………………….

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva
škody na tovare.

1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Pre prechod nebezpečenstva škody na tovare platí ust. paragr. 455 Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady.

1. Zjavné vady spôsobené napríklad nedodržaním technických noriem, porušením obalov, označenie, nesúlad v množstve alebo druhu s dodacím listom, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, najneskôr do 5-tich praconých dní od dňa prevzatia.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že pri dodaní tovaru a počas záručnej doby, ktorá je 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru bude dodaný tovar spôsobilý na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

3. Pre uplatnenie reklamácie je rozhodujúce porovnanie so schválenou referenčnou vzorkou, resp. výkresovou alebo inou technickou dokumentáciou.

4. Všetky reklamácie sa prejednávajú písomne reklamačným zápisom, súčasťou ktorého sú príslušné dodacie listy a paletové štítky, dôkazy svedčiace o nekvalite výrobku a návrh kupujúceho na vysporiadanie reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje vyjadriť ku každej reklamácii do 15 dní od obdržania reklamačného zápisu.

5. Kupujúci vyhlasuje, že bol predávajúcim oboznámený so skladovacími podmienkami pre tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy uvedenými v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami, nesprávnou manipuláciou s tovarom zo strany kupujúceho, resp. nedodržaním skladovacích podmienok uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy kupujúcim.

Článok IX.
Ostatné dojednania.

1. Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude balený na prepravu obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, prípadne znehodnoteniu.

2. Tovar bude pri dodaní uložený na paletách, za ktoré kupujúci (pokiaľ nebude dohodnuté inak) odovzdá predávajúcemu pri dodaní tovaru palety rovnakého druhu a v počte dodanom predávajúcim.

3. V prípade, že kupujúci neodovzdá predávajúcemu pri dodaní tovaru palety v druhu a počte dodanom predávajúcim, zaväzuje sa dodať predávajúcemu neodovzdané palety do 30 dní od dodania tovaru na vlastné náklady v mieste sídla predávajúceho.

4. V prípade, že kupujúci nedodá predávajúcemu palety neodovzdané pri dodaní tovaru v lehote dohodnutej v bode 3. tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu cenu nedodaných paliet vo výške 8,30€ +DPH za každú nedodanú paletu na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim. Prekročením lehoty 30 dní od dodania stráca kupujúci nárok na dobropisovanie paliet.

5. Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, bude dodaný spolu s dodacím listom.

6. Náklady na prepravu tovaru z dohodnutého miesta plnenia znáša ……………..

7. Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva a autorské právo na všetky výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky, ako aj výkresovú dokumentáciu a podobné podklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré nie sú dodané kupujúcim.

8. Pokiaľ nie sú výsekové a tlačové formy alebo litografie dodané kupujúcim, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady vynaložené predávajúcim na ich zhotovenie. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť tieto náklady predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

9. Vývoj a výroba prvých dvoch vzoriek vzťahujúcich sa k zákazke kupujúceho nie sú kupujúcemu zo strany predávajúceho účtované. Náklady vynaložené predávajúcim v súvislosti s vývojom a výrobou všetkých ďalších vzoriek sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

10.Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú dodržiavať zachovávať mlnčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s ich obchodnými vzťahmi.

Článok X.
Doba trvania zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu ………… do …………….

 

Článok XI.
Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov zmluvných strán.

3. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, že zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Humennom, dňa………………         V………………….., dňa……………….

 

Predávajúci:                                         Kupujúci:

HALDY – PLUS, spol. s r.o.                 …………………………

……………………                                 ………………………..
Pavol Antoňák, konateľ
……………………..                               ………………………..
Ing. Jaroslav Kačur, konateľ

Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve

Odporúčané skladovacie podmienky:

1. Výrobky z vlnitej lepenky odporúčame skladovať v uzavretých skladovacích priestoroch, pri teplote 10-25 °C a 50-70 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Zvlášť ich treba chrániť pred nízkymi teplotami a vlhkosťou.

2. Výrobky je účelné spotrebovávať podľa postupnosti dodávok na sklad.

3. Zväzkované krabice rozbaľovať až pred ich priamym použitím.

4. Pri stohovaní krabíc v celých paletových jednotkách je nutné, aby vrchná jednotka zaťažovala rovnomerne po celej ploche spodnú paletovú jednotku.

 

V Humennom, dňa………………         V………………….., dňa……………….

 

Predávajúci:                                         Kupujúci:

HALDY – PLUS, spol. s r.o.                 …………………………

……………………                                 ………………………..
Pavol Antoňák, konateľ
……………………..                               ………………………..
Ing. Jaroslav Kačur, konateľ

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve

Špecifikácia predmetu zmluvy a dohodnutá kúpna cena:

1. Škatuľa typ ….. , rozmer vnútorný …………. mm, mat. ………..
cena pri odbere ………. ks                                         …… Sk/ks+DPH.

2. Škatuľa typ ….., rozmer vnútorný …………. mm, mat. ………..
cena pri odbere ……….ks                                          …… Sk/ks+DPH.

V Humennom, dňa………………         V………………….., dňa……………….

 

Predávajúci:                                         Kupujúci:

HALDY – PLUS, spol. s r.o.                 …………………………

……………………                                 ………………………..
Pavol Antoňák, konateľ
……………………..                               ………………………..
Ing. Jaroslav Kačur, konateľ